Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ТМБССТД-1

ТМБССТД-1

2019/07/22

“Мэргэжлийн боловсрол сургалтын болон хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулж нийгмийн түншлэлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь\" сэдэвт семинарыг 2018 оны 12 сарын 10-ны өдөр Дундговь аймагт ХНХЯ, МБҮЗ, ЕХ-ны ТМБССТД-1 болон орон нутгийн холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.