Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ААНБ-ын цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж журам заавар аргачлал, зөвлөмжийн лавлах

ААНБ-ын цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж журам заавар аргачлал, зөвлөмжийн лавлах

2020/08/18

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага мөрдөх  цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмжийн лавлахыг ажил олгогч, эдийн засаг,санхүү эрхэлсэн захирал, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хүний нөөц, цалин хөлсний албаны ажилтнууд болон ажилтны  төлөөлөлд зориулан Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо шинээр эмхэтгэн гаргаж байна. Хэвлэлийн тоо хязгаартай тул та бүхэн захиалгаа бидэнтэй холбогдож өгнө үү.


Холбоо  барих:

Утас: 11-314579

И-мэйл: enkhjin@monef.mn


Агуулга:

 1. Өмнөх үг
 2. Гарчиг
 3. УИХ-ын “Хөдөлмөрийн арбитрын дүрэм батлах тухай” 55 дугаар тогтоол 06.08  
 4. Хөдөлмөрийн арбитрын дүрэм 2001 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Дугаар 55
 5. Засгийн газрын Журам, дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/ 122 дугаар тогтоол 08.11
 6. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм Засгийн газрын 1999 оны 122 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
 7. Засгийн газрын “Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 111 дүгээр тогтоол 03.21
 8. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одой хүнийг ажиллуулаанүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээ Монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 111 дүгээр тогтоол             
 9. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын “Жагсаалт батлах тухай” тушаал 05. 08
 10. Контракт байгуулж иргэнийг авч ажиллуулж болох ажил (мэргэжил),албан тушаалын жагсаалт Эрүүл мэнд ,нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 04 дүгээр сарын 11-ний 93 дугаар тушаал              
 11. Хөдөлмөрийн сайдын “Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай” А/36 дугаар тушаал 02.08
 12. Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт
 13. Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогын баримт бичиг /Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хорооны 2019 оны 9 дугаар сарын 6-ны өдрийн 2 дугаар тогтоол/
 14. Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам /Засгийн газрын 1999 ны 8 дугаар сарын 122 дугаар тогтоол/
 15. Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам /Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 55 дугаар тушаал/
 16. Ээлжийн амралт олгох заавар, журам /Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 тоот тушаал/
 17. Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар /Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 213 тоот тушаал/
 18. Аргачлал, журам батлах тухай /Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2001 оны 48 тоот тушаал/
 19. Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох аргачлал
 20. Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох журам
 21. Аргачлал батлах тухай Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны А/193 тоот тушаал
 22. Аж ахуй нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох аргачлал
 23. Аргачлал батлах тухай Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны А/240 дугаар тушаал
 24. Хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох аргачлөл
 25. Аргачлал батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/199 дугаар тушаал
 26. Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх аргачлал
 27. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажлын байрны үнэлгээ хийх, ажил, мэргэжлийг бүлэглэх, зэрэглэх аргачлал /Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны 2014 оны 15 дугаар тогтоол/
 28. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын орон тооны норматив боловсруулах зөвлөмж бичиг /Хөдөлмөр,нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны 2001 оны 9 дүгээр сарын 18-ний өдрийн хурлаар батлав./
 29. Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах зөвлөмж
 30. Ажилтанд мэргэшлийн  зэрэг олгох  тухай   зөвлөмж
 31. Аж ахуйн нэгж,  байгууллагад цалин  хөлсний  талаар  баримтлах зөвлөмж 
 32. Дээд шүүхийн 2006 оны 33 дугаар тогтоол “ Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай “
 33. Дээд шүүхийн зөвлөмж -2012 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр
 34. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 92 дугаар тушаал