Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Зам, тээврийн салбарын мэргэжилийн боловсрол, сургалтын зөвлөлийн гишүүдийн чадавхи дээшлүүлэх нь

Зам, тээврийн салбарын мэргэжилийн боловсрол, сургалтын зөвлөлийн гишүүдийн чадавхи дээшлүүлэх нь

2019/07/22

\\\\\\\"Зам, тээврийн салбарын мэргэжилийн боловсрол, сургалтын зөвлөлийн гишүүдийн чадавхи дээшлүүлэх нь\\\\\\\" сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг ЗТХЯ, ХНХЯ, ЕХ, МБҮЗ болон МАОЭНХ хамтран зохион байгууллаа.

Уулзалт хэлэлцүүлэгийн зорилго нь зам тээврийн салбарын МБС-ын зөвлөлийн гишүүдийн ойлголт, хандлага, чадавхийг дээшлүүлэх, салбарын бодлого үйл ажиллаганы хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах МБС-ын үйлдвэр, үйлчилгээний салбар зөвлөлүүдийг байгуулах чиглэлийг тогтоох, салбарын хэмжээнд шаардлагатай мэргэжилтэй ажилтны хэрэгцээг дэд салбар буюу үйлдвэр үйлчилгээний салбарын түвшиндээ тооцох чадвартай болох, шаардлагатай мэргэжилтэй ажилтнаа мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлдүүлэх тогтолцоо, механизмыг бий болгох, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх асуудлаар салбарын хэмжээнд бодлого боловсруулах чадавхитай болох, аж ахуйн нэгж, байгууллага, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагатай нийгмийн түншлэлийн чиглэлээр хамтран ажиллах ойлголт, чадавхийг бий болгох байлаа.