Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
МАОЭХ - Удирдах ажилтнуудад зориулсан хүний нөөцийн бодлого ба хөдөлмөрийн харилцаа

Удирдах ажилтнуудад зориулсан хүний нөөцийн бодлого ба хөдөлмөрийн харилцаа

Эхлэх хугацаа: 2020-10-01
Дуусах хугацаа: 2020-12-31

Японы AOTS байгууллага болон Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо хамтран “Ажил олгогч эздийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулдаг “Удирдах ажилтнуудад зориулсан хүний нөөцийн бодлого ба хөдөлмөрийн харилцаа” сургалтанд урьж байна.

Сургалт болох хугацаа:

Сургалтыг онлайнаар зохион байгуулах тохиолдолд: 10 дугаар сарын 5, 6, 19, 20 ба 11 дүгээр сарын 4, 6 –ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Япон улсад зохион байгуулах тохиолдолд: 11 дүгээр сарын 24-өөс 12 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар төлөвлөн ажиллаж байна (Японд 11 дүгээр сарын 23-нд очоод 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Монгол руу буцна).

Сургалтанд хамрагдах хүний тоо:   17

Сургалтанд хамрагдах орнууд: Камбодж, Энэтхэг, Индонез, Лаос, Малайз, Мексик, Монгол, Мьянмар, Пакистан, Филиппин, Өмнөд Африк, Шри-Ланк, Тайланд, Турк, Вьетнам

Сургалт явагдах хэл: Англи хэл ба Японоос Англи хэл дээр орчуулгатай явагдана. Иймд англи хэлний мэдлэг дундаас дээш түвшинд байх ёстой.  

Сургалтанд оролцогчдын материалыг Япон улс руу явуулах эцсийн хугацаа: 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдөр. Иймээс сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй оролцогчид МАОЭНХ-нд сургалтанд хамрагдах материалуудаа 2020 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор хүргүүлэх болно.

Сургалтын зорилго: Энэхүү семинарт оролцогчид Японы хөдөлмөрийн харилцаа (IR) ба хүний нөөцийн менежментийн туршлагыг өөрсдийн системтэй харьцуулан судалж, тулгамдаж буй асуудлаа гүйцэтгэх удирдлагын үүднээс авч үзэх, оновчтой ашиглах чадварыг эзэмших зорилготой юм.

Сургалтанд хамрагдах зорилтот оролцогч: Ажил олгогч эздийн байгууллагын удирдах түвшний менежерүүд болон гишүүн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүний нөөцийн менежер болон хөдөлмөрийн харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдана.

Уг сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг МАОЭНХ-ны Ерөнхий зохицуулалтын газрын дарга Э. Энхжаргалтай холбогдож авна уу. Утасны дугаар 94091854.