Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
МАОЭХ - Хөдөлмөрийн харилцаа ба хүний нөөцийн төлөвлөлт

Хөдөлмөрийн харилцаа ба хүний нөөцийн төлөвлөлт

Эхлэх хугацаа: 2021-07-01
Дуусах хугацаа: 2021-08-01
Та бүхэн аж ахуйн нэгж, байгууллага дээр хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай хөдөлмөрийн харилцаа болон хүний нөөцийн менежментийн үндсэн ойлголтуудыг тайлбарлах, Япон улсын хөдөлмөрийн харилцааны нөхцөл байдал, хөдөлмөрийн харилцаа, хүний нөөцийн менежментийн практик үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэн суралцахыг хүсвэл дараах сургалтанд хамрагдахыг санал болгож байна.
 
Сургалтын хөтөлбөрийг доорхи линкээс татаж үзнэ үү.