Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөө
Зөвлөх үйлчилгээ
Хөдөлмөрийн харилцаа
Хүний нөөцийн менежмент
Цалин, хөлс урамшууллын тогтолцоо
Ажлын байрны эрсдэлийн менежмент
Хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах, эвлэрүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн системийг нэвтрүүлэх
Ажлын байрны ачаалал тооцох аргачлал
Санхүү татварын тайлан гаргах, санхүүгийн дотоод хяналт хийх
Бизнесийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулах
Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо /OHSAS 18001:2007/
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Бизнесийн тасралтгүй байдал /ISO 22301/
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал /ISO 22000/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал /BS OHSAS 18001/
Чанарын менежмент /ISO 9001/
Эрсдлийн менежмент /ISO 31000/
Нийгмийн хариуцлага /SA8000/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Цалин урамшууллын систем
Хөдөлмөрийн харилцааны төлөв байдал
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Хөдөлмөрийн зах зээлийн тоон болон чанарын судалгаа
Ажил мэргэжлийн ангилал
Төрийн хөрөнгө санхүүгийн зарцуулалтын үр ашиг
Хувийн хэвшил дэх хүний нөөцийн удирдлага
Албан бус уурхайн талаар судалгаа
Авлига, хүнд суртал
Хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл
Шинэ тутам үүсэн бий болох харилцаа
Төрийн болон хувийн хэвшлийн захиалгат судалгаа
Уул уурхайн салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал
ТХХТ-ын бэлэн байдлын үнэлгээ
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Малчин та ажил олгогч
Стратеги төлөвлөгөө
Судалгааны ажлын тайлан
Сургалтын гарын авлага
МАОЭХ - ААНБ-ЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

ААНБ-ЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Эхлэх хугацаа: 2022-05-25
Дуусах хугацаа: 2022-07-07

Сургалтын зорилго: Японы үйлдвэрлэлийн сургалтын нийгэмлэгээс (JITA) зохион байгуулж буй Олон улсын "ААНБ-ЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАГЧ БАГШ  БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ийн Япон улсын туршлагыг Азийн орнууд болон Монголд нэвтрүүлэхэд хөтөлбөрийн гол зорилго чиглэгдэнэ. Энэхүү хөтөлбөрт оролцогчид ААНБ-ын удирдах ажилтан, менежерүүдийг дадлагажуулах үйл ажиллагааг удирдах, сургагч багш бэлтгэх хүрээнд Японы дадлагажуулагч менежерүүдийн ажилладаг ур чадваруудыг эзэмшүүлэх зорилготой. Хөтөлбөрт хамрагдсан Монголын талын оролцогчдод сургагч багшийн албан ёсны гэрчилгээ олгогдох болно.

Сургалтанд оролцогчдын материалыг Япон улс руу явуулах эцсийн хугацаа 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр тул сургалтад хамрагдах хүсэлтэй оролцогчид холбогдох материалуудыг 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор ирүүлсэн байх шаардлагатай. Уг сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг МАОЭНХ-ны Ерөнхий зохицуулалтын газрын дарга Э. Энхжаргалтай холбогдож авна уу. Утасны дугаар 94091854

Сургалтын материалтай танилцах