Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Үйл ажиллагааны гол зорилтуудын хүрээнд шударга өрсөлдөөнийг дэмжих чиглэлийг тусгах
  • Үйл ажиллагааны хэмжээ, улс төрд үзүүлэх нөлөөллөө ашиглан зах зээлд шударга бис давуу байдал олж авахаас татгалзах,
  • Даяаршиж буй өнөө үед дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхийн төлөө шударга өрсөлдөөнийг маш өргөн хүрээтэй өрнүүлэхийн тулд хамтран ажиллах, 
  • Шударга өрсөлдөөнд харш аливаа үйлдлийг зогсоож, өрсөлдөгчийнхөө нэр төрийг унагах, худал мэдээ, мэдээлэл тараах зэрэг үйлдлийг бүрэн арилгах, 

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО