Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны Стратеги

Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны Стратеги

2019/07/22

АЛСЫН ХАРАА 

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөө хариуцлагатай ажил олгогч, бизнес эрхлэгчийг дэмжинэ.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЖИЛ ОЛГОГЧ, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДЛААР ТӨЛӨӨЛӨН ХАМГААЛАХ, ТЭДНИЙ ДУУ ХООЛОЙ, БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙНА.