Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны Стратеги

Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны Стратеги

2019/07/22

АЛСЫН ХАРАА 

Хүчирхэг, дэвшингүй хувийн хэвшлийг хөгжүүлж монгол иргэн бүрт чанартай хөдөлмөр эрхлэлт бүрдүүлэх.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Ажил олгогч эздийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлж төр засгийн бодлогод нөлөөлөх, хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжин хөгжүүлж, тэдний дуу хоолой болж, эдийн засаг, нийгмийн харилцаанд төлөөлөх, үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болох.

 

ЗОРИЛТУУД

 • Монгол улсын хувийн хэвшлийнэрх ашгийг хамгаалах
 • Төр засгийн бодлого, үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжид ажил олгогч эздийн эрх ашгийн төлөө бизнес, хөдөлмөрийнхарилцааны асуудлаар нөлөөлөх
 • Гишүүн байгууллагынхаа өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийг тодорхойлох, тэнцвэржүүлэхэд нөлөөлөх
 • Нийгмийн түншлэл, 3 талт хэлэлцээрийн замаар улс орны нийгэм, эдийн засгийн тайван байдлийг хангах
 • Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх замаар нийгмийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэхэд хувийн хэвшлийнхнийг өргөнөөр оролцуулах
 • Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар бизнесийн үйл ажиллагаанд саад учруулагч хүнд суртал, авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд гишүүдээ төлөөлөн ажиллах
 • Гишүүд, дэмжигчидээ чадавхижуулах замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж Олон улсын зах зээл дээрх үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх
 • Гишүүд, дэмжигчдийн эрэлтэд суурилсан төрөлжсөн үйлчилгээг ажил олгогч эздэд хүргэх
 • Монгол улсын хувийн хэвшлийн салбарын эрх ашгийг хамгаалж, гадаад болон дотоодын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,
 • Өнөөгийн болон ирээдүйд бизнесийн салбарт учирч болох эрсдэлүүдийгүнэлэх,түүнээс урьдчилан сэргийлэх, даван туулахад нь туслах