Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ОУХБ-ын сургалтын төвөөс зохион байгуулагдаж буй сургалтуудад бүртгэж байна

ОУХБ-ын сургалтын төвөөс зохион байгуулагдаж буй сургалтуудад бүртгэж байна

2020/01/27

           ОУХБ-ын Олон улсын сургалтын төвөөс  Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой дараахь сургалтууд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөөд байна. Тус сургалтуудад Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоогоор дамжуулж хамрагдана. Дээрх сургалтанд хамрагдах сонирхолтой ААНБ, хувь хүн бидэнтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. 

Бидэнтэй холбоо барих утас : +11-318896, +11-314579 

 

 

1) Enhancing Results-based Management and Labour Relations in the Public Sector 

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy and Amsterdam, Netherlands

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа : 4 – 15 May 2020

(from 4 to 12 May in Turin, Italy, followed by study tour in Amsterdam, Netherlands, from 13 to 15 May 2020)

Сургалтын төлбөр:  4,620 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа : 20 March 2020

\"\"

 

2) Public Policy 

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 18 – 22 May 2020

Сургалтын төлбөр: 2,285 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 3 May 2020

\"\"

 

3) Turin talks on tools and strategies for the prevention of disputes in the workplace  (code A9012785)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 02-04 June 2020

Сургалтын төлбөр: 1,895 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 28 April  2020

\"\"

 

4) Conciliation/Mediation of Labour Disputes (code A9712780)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 22 – 27 June 2020

Сургалтын төлбөр: 2,905 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 17 April 2020

\"\"

 

5) Managing Interpersonal Workplace Conflict (code A9012785)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 13 – 17 July 2020

Сургалтын төлбөр: 2,285 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 29 May 2020

\"\"

 

6) Negotiation Skills for effective collective bargaining (code A9012788)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 7 – 11 September 2020

Сургалтын төлбөр: 2,285 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 24 July 2020

\"\"

 

7) Master in Industrial and Employment Relations (code A9712792)

Phase 1: Distance-learning phase from 5 October 2020 to 15 January 2021 (15 weeks)

Phase 2: Face-to-face phase at the ITCILO in Turin, Italy, from 18 January to 2 April 2021 (11 weeks)

Phase 3: Distance-learning phase for the preparation of the thesis from 3 April to 3 September 2021 (22 weeks)

Tuition fees: 8,500 euros

Accommodation: 4,235 euros (alternatively, participants may choose to look for their own accommodation elsewhere)

Deadline for the first round of applications: 31 March 2020

Deadline for the second round of applications: 20 May 2020

Deadline for the third and last round of applications: 23 June 2020

\"\"

 

8) Strengthening and Modernizing Labour Inspection (code A9012796)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 12 – 23 October 2020

Сургалтын төлбөр: 3,795 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 28 August 2020

\"\"

 

9) Building Effective Labour Dispute Prevention and Resolution Systems (code A9012799)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 02  – 06 November 2020

Сургалтын төлбөр: 2,285 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 6 September 2020

\"\"

 

10) Conciliation/Mediation of Labour Disputes (code A9712800)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 9 – 14 November 2020

Сургалтын төлбөр: 2,905 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 18 September 2020

\"\"

 

11) Academy on Social dialogue and industrial relations (code A901804)

Сургалт зохион байгуулагдах газар: ITC/ILO, Turin, Italy

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа: 23 November – 4 December 2020

Сургалтын төлбөр: 3,795 euros (Байрлах байр, болон хоолны зардал багтсан болно)

Сургалтанд бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 9 October 2020

\"\"