Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөө
Зөвлөх үйлчилгээ
Хөдөлмөрийн харилцаа
Хүний нөөцийн менежмент
Цалин, хөлс урамшууллын тогтолцоо
Ажлын байрны эрсдэлийн менежмент
Хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах, эвлэрүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн системийг нэвтрүүлэх
Ажлын байрны ачаалал тооцох аргачлал
Санхүү татварын тайлан гаргах, санхүүгийн дотоод хяналт хийх
Бизнесийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулах
Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо /OHSAS 18001:2007/
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Бизнесийн тасралтгүй байдал /ISO 22301/
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал /ISO 22000/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал /BS OHSAS 18001/
Чанарын менежмент /ISO 9001/
Эрсдлийн менежмент /ISO 31000/
Нийгмийн хариуцлага /SA8000/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Цалин урамшууллын систем
Хөдөлмөрийн харилцааны төлөв байдал
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Хөдөлмөрийн зах зээлийн тоон болон чанарын судалгаа
Ажил мэргэжлийн ангилал
Төрийн хөрөнгө санхүүгийн зарцуулалтын үр ашиг
Хувийн хэвшил дэх хүний нөөцийн удирдлага
Албан бус уурхайн талаар судалгаа
Авлига, хүнд суртал
Хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл
Шинэ тутам үүсэн бий болох харилцаа
Төрийн болон хувийн хэвшлийн захиалгат судалгаа
Уул уурхайн салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал
ТХХТ-ын бэлэн байдлын үнэлгээ
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Малчин та ажил олгогч
Стратеги төлөвлөгөө
Судалгааны ажлын тайлан
Сургалтын гарын авлага
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

2019/08/06

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЖАГСААЛТ

 

 • ШХА-ийн “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих” төслийн хүрээнд “Орон нутгийн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөлийг чадавхижуулах болон 20 мэргэжлээр ажил мэргэжлийн лавлах боловсруулах” хөтөлбөр, 2016-2018 он
 • GIZ төслийн хүрээнд “Аж ахуйн нэгж, байгууллага дээр үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх, ажиллуулах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх” төсөл, 2014-2018 он
 • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-1 төслийн хүрээнд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын Удирдах Зөвлөлийг нийгмийн түншлэлийн чиглэлээр бэхжүүлэх, нийгмийн түншлэлд суурилсан стратеги төлөвлөгөө боловсруулах нь” сэдэвт төсөл, 2018-2019 он
 • DECP-тэй хамтран “Ажил олгогч эздийн байгууллагыг чадавхижуулах нь” хөтөлбөр, 2000-2017 он
 • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-2 төслийн хүрээнд “Нэхмэл, сүлжмэлийн салбарт нэмүү өртгийн сүлжээг бий болгох, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх нь” сэдэвт хүнсний ногоо тариалагч иргэд, байгууллагуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр, 2017 он
 • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-2 төслийн хүрээнд “Хүнсний ногооны салбарт нэмүү өртгийн сүлжээг бий болгох, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх нь” сэдэвт хүнсний ногоо тариалагч иргэд, байгууллагуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр, 2017 он
 • Азийн сангийн санхүүжилтээр “Компанийн нийгмийн хариуцлагын олон улсын стандарт ISO 26000 стандарт” гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ, 2016 оны 09-12 сар
 • Канадын гадаад хэргийн яамны Монгол Улсын олборлох салбарын менежментийг бэхжүүлэх” төсөлтэй хамтран “Эрдэс баялгийн үйлдвэрлэлийн үе шатууд ба иргэдийн оролцоо” сэдэвт гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ, 2016 оны 09-12 сар
 • Хөдөлмөрийн яамны захиалгаар “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын өртөг тооцох аргачлал” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ, 2015 он
 • “Хамтын гэрээ, хэлэлцээр түүний эрх зүйн орчин, өнөөгийн нөхцөл байдал” сэдвээр судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ, 2015 он
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, 2015 он
 • МСҮТ-ийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, 2014 он
 • Монгол улсын Албан бус секторт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг албан секторт шилжихэд тулгарч буй бэрхшээл, арга зам хөтөлбөр, 2014 он
 • Хамтын гэрээ хэлэлцээр, түүний эрх зүйн орчин, өнөөгийн нөхцөл байдал судалгаа, 2014 он
 • Бизнесийн байгууллага, ажил олгогч, эздийн хүрээнд авлигаас ангид байх урьдчилан сэргийлэх нь судалгаа, 2014 он
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, чанарын судалгаа, 2013 он
 • “Хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан цалин, хөлсний тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” сэдэвт бодлогын судалгаа, 2013 он
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, 2013 он
 • Уул уурхайн салбарын голлох мэргэжлээрх дундаж цалингийн судалгаа, 2012 он
 • Уул уурхайн салбарын шинэ ажил мэргэжил тодорхойлох судалгаа, 2012 он
 • Эрсдэл өндөртэй ажлын байранд ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх талаар өнөөгийн байдлын тойм судалгаа, 2012 он
 • Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт /YAMAT-08/, 2011 он
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, 2011 он
 • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бэлэн байдлын судалгаа, гарын авлага, 2011 он
 • Бизнес инкубатор төвүүдийн үйл ажиллагаанд хийх мониторинг судалгаа, 2010 он
 • Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт шилжих үеийн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлын судалгаа, 2010 он
 • 45-аас дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, 2009 он
 • “Хөдөлмөрийн үнэлэмж, нөхцөл, хөдөлмөрийн харилцааны төлөвшилт, ажиллах хүчний чанар” сэдэвт судалгаа, 2007 он
 • Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгахад ажил олгогч эздийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх нь” хөтөлбөр, 2005-2011 он
 • Уул уурхайн дэд салбар, албан бус уурхайд хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах, урьдчилан сэргийлэх, гар үйлдвэрлэлийн аргаар ашигт малтмал олборлогчдын харилцааг зохицуулахад Эздийн оролцоог сайжруулах нь” хөтөлбөр, 2005-2012 он