Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • ХАБЭА-н бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд тэргүүлэх байр сууринаас оролцох,
  • ХАБЭА-н менежментийн систем ажлын байрны эрсдэлийн менежментийн нэвтрүүлэх арга зүй зөвлөмжөөр хангах
  • ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэн сургаж бэлтгэх,
  • ХАБЭА-н асуудалд тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг удирдлагын тогтолцоог бүх шатны удирдлагад эзэмшүүлэх,
  • ХАБЭА-н аливаа алдаа дутагдлыг үл тэвчдэг, урьдчилан сэргийлэх соёл зан үйлийг төлөвшүүлэх,
  • ХАБЭА-н асуудлыг бизнесийн бүрэлдхүүн хэсэг болгон ёс суртахуунтай цэвэр бизнес эрхлэх ухамсарыг төлөвшүүлэх,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО