Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааныхаа тайлан, тооцоог хугацаанд үнэн зөв гарган тайлагнаж хэвших
  • Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанаасаа төлөх татвар, хураамжийг хугацаанд нь бүрэн төлж, улсын төсвийн бүрдүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Нэмүү өртөгтэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ тогтвортой, найдвартай эрхлэх замаар улс орны эдийн засгийн өсөлтөд оруулах хувь нэмрээ нэмэгдүүлэх
  • Өөрсдийн хөдөлмөрөөр нийгэмд бүтээж буй болгосон баялгаа ажилчиддаа зөв шударга хүртээн хуваарилахад илүү анхаарах
  • Баялгийг хуваарилахдаа хуримтлал бий болгох, хүний хөгжил, эрүүл мэнд, боловсрол, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах чиглэлүүдэд түлхүү анхаарал хандуулах

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО