Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Эрхэлж буй үйл ажиллагааны хүрээнд хүний эрхийг хүндэтгэн, хамгаалах зарчмыг баримтлан ажиллах,
  • Ажлын байран дахь хүний эрхийг хүндэтгэн хамгаалахдаа Олон улсын гэрээ, конвенц болон тус орны хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгох,
  • Ажлын байран дахь хүний эрхийг зөрчихөд чиглэсэн санаатай ба санамсаргүй аливаа үйлдлийг гаргахгүй байх,
  • Хүний эрхийг хүндэтгэн хамгаалахдаа хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талуудын ойлголт, чадварыг дээшлүүлэхээс эхэлж, харилцан хүлээх үүргээ хуулийн дагуу тохиролцон, тодотгон хэрэгжүүлэх,
  • Ажлын байран дахь хүний эрхийг хангах арга хэмжээг байгууллагынхаа тухайнжилийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг тайлагнаж хэвшүүлэх,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО