Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Эрхэлж буй үйл ажиллагааныхаа хүрээн дэх хөдөлмөрлөх эрхийг олон улсын гэрээ, конвенц болон тус орны хуулийн дагуу чанд сахин биелүүлэхийг эрмэлзэх,
  • Ажлын байран дах эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын гэрээ хэлэлцээр хийх эрхийг хүндэтгэн, хүлээн зөвшөөрөх,
  • Ажлын байран дахь албадан хөдөлмөрийн бүх хэлбэрийг арилгах
  • Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг бүрэн устгах,
  • Хөдөлмөр эрхлэлт болон ажил мэргэжлийн хүрээнд ялгаварлан гадуурхах аливаа хэлбэрийг зогсоох,
  • Хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар өөрсдийн хүрээнийхний мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО