Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо АВИЛГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ЭСРЭГ

АВИЛГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ЭСРЭГ

2019/07/24
  • Ажил олгогч эзэд авилгад өртөгч, авлигын хохирогч болохоос өөрсдөө урьдчилан сэргийлэх,
  • Ажил олгогч эзэд өөрийн эрх ашиг, сонирхолын үүднээс авлига төрүүлэхүйц санал, санаачилгаасаа эрс татгалздаг байх,
  • Дарамтлал, хээл хахууль болон танил тал харах гэх мэтийг оролцуулаад авлигын бусад бүх хэлбэрийн эсрэг тууштай тэмцэх,
  • Авлигад өртөж буй бизнес эрхлэгчдийг бүртгэдэг тусгай бүртгэлийн номонд бүртгүүлэх үед эсэргүүцэн эмзэглэхгүй байх,
  • Төр, засгийн байгууллагын хүрээнд оршиж буй авлига, хээл хахуулийн сүлжээг таслан зогсооход санаачлагатай дэмжлэг үзүүлэх,

 

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО