Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль
Ажиллах хүч, гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
Татварын багц хуулиуд
Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд
Эрүүл мэндийн даатгалын багц хуулиуд
Компанийн тухай хууль
Засгийн газрын тогтоол шийдвэр
Яам, агентлагуудаас гарсан тогтоол, шийдвэр
Холбооноос гарч буй тогтоол, шийдвэр
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Хуулийн төсөлд өгсөн гишүүдийн байр суурь, санал
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо БАЙГАЛ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

БАЙГАЛ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг ариг гамтай ашиглахад анхаарлаа хандуулан, санаачлагатай ажиллах,
  • Байгаль орчныг хамгаалах, ариг гамтай ашиглахыг дэмжсэн аливаа үүсгэл санаачлагыг дэмжин санхүүжүүлэхэд туслах,
  • Үйл ажиллагааныхаа хүрээнд байгаль орчинд хоргүй, ээлтэй техник, технологийг боловсруулан ашиглах, хөгжүүлэх, түгээхийг түлхүү анхаарах,
  • Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үр дүнтэй сайн ажилласан ажилтан, хамт олноо урамшуулах эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО