Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

2019/08/06

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЖАГСААЛТ

  • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-1 төслийн хүрээнд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт төсөл, 2016-2019 он
  • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-1 төслийн хүрээнд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын Удирдах Зөвлөлийг нийгмийн түншлэлийн чиглэлээр бэхжүүлэх, нийгмийн түншлэлд суурилсан стратеги төлөвлөгөө боловсруулах нь” сэдэвт төсөл, 2018-2019 он
  • ШХА-ийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг уялдуулах нь” төсөл, 2018-2020 он
  • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-2 төслийн хүрээнд “Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг бэхжүүлэх” сэдэвт хөтөлбөр, 2017-2019 он
  • ЕХ-ны СЕКИМ төслийн хүрээнд “Ажил олгогч, ажил хайгч хоёрыг хооронд нь холбож өгөх Internship хөтөлбөр”, 2019-2020 он
  • GIZ төслийн хүрээнд “Менежер бэлтгэх хөтөлбөр”, 2009 оноос одоог хүртэл
  • DECP-тэй хамтран “Мах болон барилгын салбарт мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх нь” хөтөлбөр, 2019-2023 он
  • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ҮОМШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээ, 2016 оноос одоог хүртэл
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн системийг нэвтрүүлэх, 2014 оноос одоог хүртэлн
  • Аж ахуй эрхлэлтийн “Бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл” хөтөлбөр, 2007 оноос одоог хүртэл