Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн тогтолцооны шинэчлэл, эрх зүйн орчинг сайжруулах сургалт

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн тогтолцооны шинэчлэл, эрх зүйн орчинг сайжруулах сургалт

2019/07/22

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн тогтолцооны шинэчлэл, эрх зүйн орчинг сайжруулах зорилгоор ХХААЯ, Европын Холбооны МБС-ын хөгжлийг дэмжих төсөл, МАОЭНХ хамтран Хүнс Технологийн Политехникийн Коллежийн удирдах зөвлөлийг чадавхижуулах сургалтын 2019 оны 1 сарын 15-17 өдрүүдэд зохион байгуулж байна.