Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Төрийн байгууллагын цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмж шийдвэрийн лавлах

Төрийн байгууллагын цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмж шийдвэрийн лавлах

2020/03/31

Төрийн байгууллагын хэмжээнд мөрдөх цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмжийн лавлахыг  ажил олгогч, захирал, хүний нөөц, эдийн засаг, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн алба,  нягтлан бодох бүртгэл, цалин хөлсний асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулан Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо шинээр эмхэтгэн гаргалаа.

Хэвлэлийн тоо хязгаартай тул та бүхэн бидэнтэй холбогдож захиалгаа өгнө үү.


Холбоо  барих:

Утас: 11-314579

И-мэйл: enkhjin@monef.mn

Вэб сайт: www.monef.mn  Агуулга                        

 

 1. Өмнөх үг
 2. Гарчиг
 3. “Төрийн албаны тухай хууль” /шинэчилсэн найруулга/  12.07     
 4. “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 57 дугаар тогтоол                                                          1996.10.31 
 5. “Прокурорт нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 58 дугаар тогтоол                                                        1996.10.31
 6. “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын  1 дүгээр тогтоол        1997.01.02
 7. “Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнд нэмэгдэл, зэрэг дэв олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 50 дугаар тогтоол     2001.06.07
 8. “Журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 74 дүгээр тогтоол /Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам/ 2001.10.25
 9. “Зарим улс төрийн болон тусгай албан тушаалын албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай “ Улсын Их Хурлын 76 дугаар тогтоол 2002.11.08
 10. “Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, нарийн бичгийн даргад зэрэг дэв олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 42 дугаар тогтоол 2005.05.18
 11. “Шүүгчид зэрэг дэв олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 53 дугаар тогтоол                                                           2006.06.15
 12. “Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчид зэрэг дэв, Нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 7 дугаар тогтоол             2007.01.31
 13. “Улс төрийн албан тушаалын албан ажлын онцгойнөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их хурлын 73 дугаар тогтоол 2007.11.01
 14. “Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 46 дугаар тогтоол 2008.05.22
 15. “Прокурорын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 66 дугаар тогтоол                              2018.06.28
 16. “Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 18 дугаар тогтоол                2019.02.01
 17. “Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 19 дүгээр тогтоол 2019.02.01
 18. Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 21 дүгээр тогтоол   2019.02.01
 19. “Цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр батлах тухай” Улсын Их Хурлын 63 дугаар тогтоол /Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр/                         2019.06.06
 20. “Төрийн зарим байгуулагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн сүлжээг батлах тухай” Засгийн газрын 132 дугаар тогтоол 1995.07.22
 21. “Төрийн зарим байгууллагын албан хаагчийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн сүлжээний тухай” Засгийн газрын 162 дугаар тогтоол 1995.09.05
 22. “Тусгай хамгаалалтын нэмэгдлийн тухай” Засгийн газрын 281 дүгээр тогтоол /Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын алба хаагч нарт/ 1996.11.28
 23. “Журам батлах тухай” /Гаалийн улсын байцаагчийн албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам, Гаалийн улсын байцаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам/ Засгийн газрын 153 дугаар тогтоол                                                                1997.06.26
 24. “Цэргийн цолны цалингийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 38 дугаар тогтоол                                                1999.03.03
 25. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 211 дүгээр тогтоол /цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын болон дотоодын цэргийн алба хаагчдад төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох /                                                                 1999.12.08
 26. “Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай“ Засгийн газрын 213 дугаар тогтоол /Зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, иргэний хамгаалалтын офицер, ахлагч, гэрээт цэргийн албан хаагчид/                                                1999.12.15
 27. “Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай” Засгийн газрын 2 дугаар тогтоол  2000.01.05
 28. “Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын 53 дугаар тогтоол /Хүний эрхийн үндэсний комиссын ажлын албыг хамааруулах/   2001.03.14
 29. “Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай“ Засгийн газрын 183 дугаар тогтоол /Төрийн албаны зөвлөлийг хамааруулах/                                  2002.09.09
 30. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 217 дугаар тогтоол /Хорих байгууллагын албан хаагчдад хоригдолтой ажилссаны нэмэгдэл олгох/ 2002.10.23
 31. “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 123 дугаар тогтоол  /Зэвсэгт хүчний офицер, ахлагч, гэрээтцэргийн албан хаагчид албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох/                                                                                      2004.05.26
 32. “Цолны нэмэгдлийн хувь хэмжээг тогтоож, журам батлах тухай“ Засгийн газрын 77 дугаар тогтоол / Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албахаагчид  цолны, төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох/                                                                                      2005.04.13
 33. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 125 дугаар тогтоол /Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас хэрэглэх, цол олгох журам/  2010.05.26
 34. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 9 дүгээр тогтоол /Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох/                                       2011.01.19
 35. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 38 дугаар тогтоол /Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмжолгох/                               2011.02.09
 36. “Журам батлах тухай” /Тагнуулын байгууллагын албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам/ Засгийн газрын 121 дүгээр тогтоол                                                      2011.04.13
 37. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 185 дугаар тогтоол /Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам/                             2012.05.30
 38. “Цагдаагийн байгууллагын талаар зарим авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 99 дүгээр тогтоол                           2014.03.28
 39. “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 380 дугаар тогтоол  / Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох  журам                                                                                                       2018.12.19
 40. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 382 дугаар тогтоол /Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид 
 41. төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам /                     2018.12.19
 42. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 5 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам/                                       2019.01.09
 43. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 6 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам/                             2019.01.09
 44. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 7 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам/                                     2019.01.09
 45. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 8 дугаар тогтоол/Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам/                                                          2019.01.09
 46. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 9 дүгээр тогтоол /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам/                                    2019.01.09
 47. “Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 25 дугаар тогтоол              2019.01.16 
 48. “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 126 дугаар тогтоол / 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 4.1 дэх хэсэг/                                      2019.04.03
 49. “Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 275 дугаар тогтоол                2019.07.03
 50. “Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 276 дугаар тогтоол                          2019.07.03
 51. “Журам батлах тухай /Ажилласан хугацааг тооцох журам/ Засгийн газрын 13 дугаар тогтоол/                                                         1991.01.11
 52. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 212 дугаар тогтоол /Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам/                                          1994.12.21
 53. “Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 26 дугаар тогтоол / Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам/                                                                                           2008.11.05
 54. “Хөдөлмөрийн хөлсний жишиг, журам батлах тухай” Засгийн газрын 90 дүгээр тогтоол                                                                     1995.06.05
 55. “Журам, дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” /Ажлын цагийн нэгтгэн бодох журам/ Засгийн газрын 122 дугаар тогтоол                                                                                1999.08.11
 56. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 38 дугаар тогтоол /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам/                                                                        2019.01.23
 57. “Эрүүл мэнд салбарын үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох журам” Эрүүл мэндийн, Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн, Сангийн сайдын хамтарсан №А/53, 41, 71 дүгээр тушаал                                                              1996.03.25
 58. Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам” Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан №63/104 дүгээр тушаал                                                                      1996.04.20
 59. “Журам батлах тухай”/Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам/ Санхүү эдийн засгийн сайд, Хүнс хөдөө аж ахуйн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 61/А31/31/69 дүгээр тушаал                                                                                                  2002.03.14
 60. “Журам батлах тухай” / Эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгох журам/ Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд хамтарсан № 310/141/233 дугаар тушаал                                                           2003.10.10
 61. “Журам батлах тухай” /Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан № 15/41/25                2005.02.04
 62. “Заавар журам батлах тухай” /Ээлжийн амралт олгох/ Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 166 дугаар тушаал                        2000.06.14
 63. “Аргачлал, журам батлах тухай” / Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох аргачлалыг нэгдүгээр хавсралтаар, хөдөлмөрийн норм норматив тогтоох журам/ Нийгмийн хамгааллын, Хөдөлмөрийн сайдын 48 дугаар тушаал                                                                    2001.05.11
 64. Журам батлах тухай /”Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам”/ Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 55дугаар тушаал                                                                                     2005.05.05
 65. “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай” Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Ниймийн хамгаалалын, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 307/91/237 дугаар тушаал          2007.08.31
 66. “Аргачлал батлах тухай” /Аж ахуй нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн норм норматив тогтоох аргачлал/ Хөдөлмөрийн сайдын А/193 дугаар тушаал  2014.09.10
 67. “Аргачлал батлах тухай” /Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох аргачлал/ Хөдөлмөрийнсайдын А/240 дугаар тушаал                                                              2014.11.04 
 68. “Аргачлал батлах тухай” /Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх аргачлал/ Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын А/119 дугаар  тушаал                                                                                     2019.03.18
 69. Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлого /Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурвант талт Үндэсний хорооны   2019 оны 2 дугаар тогтоол/                                                                 2019.09.06
 70. “Ажлын байрны үнэлгээ хийж, ажил мэргэжлийг бүлэглэх, зэрэглэх аргачлал батлах тухай” Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт  үндэсний хорооны 15 дугаар тогтоол          2014.11.03
 71. Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах зөвлөмж. 2001.09.18
 72. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын орон тооны норматив боловсруулах зөвлөмж                                                                       2001.09.18
 73. Контракт боловсруулах зөвлөмж 2001.09.18
 74. “Ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох тухай зөвлөмж” 2001.12.13
 75. Аж ахуйн нэгж байгууллагад цалин хөлсний талаар баримтлах зөвлөмж
 76. “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”  Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт  үндэсний хорооны 5 дугаар тогтоол                                                                    2018.08.19
 77. “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтийг тайлбарлах тухай” Дээд шүүхийн 33 дугаар тогтоол                                             2006.07.03