Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ-НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ сэдэвт Нийслэлийн зөвлөгөөныг амжилттай зохион байгуулав

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ-НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ сэдэвт Нийслэлийн зөвлөгөөныг амжилттай зохион байгуулав

2019/12/26

Уг зөвлөгөөний гол зорилго нь Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн "ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах" зорилт, "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль"-ийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин, олон улсын гэрээ конвенц, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний "Сайн туршлага" болон ажлын байр бий болгох хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, ажил олгогч болон ажилтны төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, тэдний чадавхийг бэхжүүлэх явдал байлаа.