Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
МАОЭХ - Шинэчилсэн нягтлан бодох бүртгэлийн Oлон Улсын стандарт

Шинэчилсэн нягтлан бодох бүртгэлийн Oлон Улсын стандарт

Эхлэх хугацаа: 2020-09-29
Дуусах хугацаа: 2020-09-30

2020 оноос мөрдөгдөж эхлэсэн “ШИНЭЧИЛСЭН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ, ТАТВАР, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ” сэдэвт шинэчилсэн иж бүрэн хөтөлбөрт сургалтыг 2020 оны 09 дугаар сарын 29,30-ны өдөр зохион байгуулах тул өөрийн байгууллагын удирдлага, эдийн засагч, ерөнхий санхүү-нягтлан бодогч, хуульч, эрх зүйч, салбар байгууллагуудынхаа тооцооны мэргэжилтэн нараа оролцуулахыг урьж байна.

Харилцах утас: +976-85113290

Харилцах и-мэйл: enkhjin@monef.mn, ankhbayar@monef.mn