Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Танилцуулга

Танилцуулга

2021/12/01

 Алсын хараа

Ирээдүйн Залуу Ажил Олгогчдыг Ажлын ирээдүйд бэлтгэх, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах, тогтвортой ажлын байр болон залуусын зохистой хөдөлмөрийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Зорилго зорилтууд

 • Ирээдүйн залуу ажил олгогчдыг ажлын ирээдүйд бэлтгэн сургах
 • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлж бизнес эрхлэлтийг дэмжих
 • Тогтвортой ажлын байр болон зохистой хөдөлмөрийн нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагаа

 • Сургалт
 • Судалгаа
 • Хөдөлмөр Зуучлал
 • Ур чадварын үнэлгээ
 • Бизнесийн хөгжил
 • Төсөл хөтөлбөрүүд
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Мэдлэг мэдээлэл