Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах /МАОЭНХ, YOUTH INC/

Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах /МАОЭНХ, YOUTH INC/

2021/12/28

2019.11.14 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн төлөө хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хэвшүүлэх тухай Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо /MONEF/ болон Монголын Залуу Ажил Олгогч Эздийн Нийгэмлэг -Young Employers Association /MONEF-YOUTH/, Монгол Залуу Мэргэжилтнүүд- Young Mongolian Professionals Association /YOUTH INC./ хоорондын хамтран ажиллах санамж бичгийг өнөөдөр Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны Дэд Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Захирал Х. Ганбаатар, Залуу Ажил Олгогч Эздийн Нийгэмлэг /MONEF-YOUTH/ болон Монголын Залуу Мэргэжилтнүүдийн Нийгэмлэгийн /YOUTH INC./ Тэргүүн Ч. Балжинням нар зурлаа.

Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг хамтран судалж, зөрүүг багасгах, ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулж эрэлттэй мэргэжил, ур чадварыг тодорхойлж, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт - ТХЗ 4, 8, 17 –д хувь нэмэр оруулах “Ажил Олгогч ба Залуусыг холбох – Ажлын Байранд Дадлагажуулах - Интерншип хөтөлбөр” -ийн хүрээнд ажил олгогч, ажил хайгч хоёрыг холбож өгөх шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэж,
Богино ба дунд хугацааны буюу ойрын 3 жилд шинээр нээх ажлын байрны эрэлт хэрэгцээг мэргэжил, мэргэшил, ур чадвараар төлөвлөж, холбогдох сургалт хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулж ажил олгогчид, залуу ажил олгогчид, залуу мэргэжилтнүүд болон ажил хайгч залууст нэгдсэн ойлголт өгөх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хэвшүүлэх, цаашид хамтран холбооны цар хүрээг ирээдүйн залгамж халаа залуучуудын дунд тэлж НҮБ болон олон улсын холбогдох байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөө хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хэвшүүлэх зорилгоор Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо /MONEF/ болон Залуу Ажил Олгогч Эздийн Нийгэмлэг /MONEF-YOUTH/, Монголын Залуу Мэргэжилтнүүдийн Нийгэмлэг /YMPA/ харилцан тохиролцож энэхүү санамж бичгийг байгуулав.

/English below/

Signing of the Memorandum of Understanding between Mongolian Employers’ Federation (MONEF), Young Employers’ Association (MONEF-YOUTH) and the Young Mongolian Professionals Association (YOUTH INC.) The MOU was signed by Mr. Kh. Ganbaatar, Vice President and Executive Director of MONEF and Ms. Ch. Baljinnyam, Chair of MONEF-YOUTH and YOUTH INC.

We emphasize the gap and skills mismatch, study the demand and supply of labor market in Mongolia that are relevant to future of work, and willing to contribute to the Sustainable Development Goals, particularly SDG 4, 8 and 17 through the "Bridging the gap between youth and employers – digital skills matching –Internship program” practical training to build competency at employers’ workplace; We plan short or medium term within the next 3 years - the needs, qualifications and skills of new job openings in the near future and organize relevant training programs and provide unified understanding for employers, young employers, young professionals and jobseekers; expand employers’ cooperation with the young people in the future and closely cooperate with the international organizations, the United Nations and relevant stakeholders by expanding our cooperation for Mongolia’s sustainable development.

Therefore, this MOU between Mongolian Employers’ Federation (MONEF), Young Employers’ Association (MONEF-YOUTH) and the Young Mongolian Professionals Association (YMPA) has been signed.

 

********
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо /MONEF/

VISION -АЛСЫН ХАРАА
To support responsible business and employers for Mongolia’s sustainable development
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөө хариуцлагатай ажил олгогч, бизнес эрхлэгчийг дэмжинэ.

MISSION-ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
MONEF will be the national organization representing interests, voice, position of business employers on labour, social, economic and legal issues.
Ажил олгогч, бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хөдөлмөр, нийгэм-ийн хамгаалал, эдийн засаг, хууль эрх зүйн асуудлаар төлөөлөн хамгаалах, тэдний дуу хоолой, байр суурийг илэрхийлэх үндэсний хэмжээний байгууллага байна.

Монголын Залуу Ажил Олгогч Эздийн Нийгэмлэг -Young Employers Association /MONEF-YOUTH/

VISION -АЛСЫН ХАРАА
To support responsible business and young employers, entrepreneurs for Mongolia’s sustainable development
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөө хариуцлагатай ажил олгогч, интерпренер, залуу бизнес эрхлэгчийг дэмжинэ.
MISSION-ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
MONEF - YOUTH will be representing interests, voice, position of young business employers and entrepreneurs /up to 35 years/ in promoting sustainable and decent work for youth, lifelong learning, and prepare them for the future of work.
Залуу Ажил олгогч, бизнес эрхлэгчдийг ирээдүйд бэлтгэх, насан туршдаа суралцахад нь дэмжих, залуучуудын зохистой тогтвортой ажлын байр нэмэгдүүлэхэд тэдний эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, дуу хоолой, байр суурийг илэрхийлэх /МАОЭНХ-ны 35 хүртэлх насны/ залуучуудын байгууллага байна.

Монгол Залуу Мэргэжилтнүүд- Young Mongolian Professionals Association /YOUTH INC./

VISION -АЛСЫН ХАРАА
To connect, network and empower young Mongolian Professionals to become the future global leader for Mongolia’s sustainable development
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөө Дэлхийн тавцанд өрсөлдөх чадвар, хөрвөх боломжийг Монгол залуус, залуу мэргэжилтнүүдэд олгоно.
MISSION-ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
To become the hub networking platform to connect, network and empower young Mongolian Professionals between 15-35 years to become the future global leader by representing their interests, voice, position in promoting sustainable and decent work for youth, lifelong learning, and prepare them for the future of work and healthy lifestyle.
15-35 насны Монгол залуус, залуу мэргэжилтнүүднүүдийг ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэх, насан туршдаа суралцахад нь дэмжих, залуучуудын зохистой тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд туслах, тэдний эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, дуу хоолой, байр суурийг илэрхийлэх сүлжээ платформ болно.